Biuletyn Informacji Publicznej 
MOPS w Międzyrzecu Podlaskim

.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim,

Kontakt z Administratorem:

Adres do korespondencji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 83 371 78 03

2. Jeśli ma Pani/Pan pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MOPS Międzyrzec Podlaski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem Sylwestrem Sawczukiem Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MOPS Międzyrzec Podlaski -e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie wypełniania obowiązków statutowych i prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

2) realizacji umów,

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4 , odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być :

 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MOPS Międzyrzec Podlaski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest MOPS Międzyrzec Podlaski.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopi danych;

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych ,

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku , gdy :

 a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą , wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 5) prawo do przenoszenia danych - przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą , której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub wynikają z statutowych zadań MOPS,

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit. a RODO) , przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą , podanie przez Panią / Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 12.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 czerwiec 2018 09:20 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 09:22 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 09:23 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 09:23 Kamil Wysokiński
Artykuł został zmieniony. środa, 25 marzec 2020 10:44 Robert Mitera
Oficjalna strona MOPS Międzyrzec Podlaski: www.mops.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking