Biuletyn Informacji Publicznej 
MOPS w Międzyrzecu Podlaskim

.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim

Data publikacji strony internetowej: 2011-04-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • nie wszystkie elementy strony osiągają odpowiedni współczynnik kontrastu

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Skróty klawiaturowe:

TAB - przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
ENTER - przejście do linkowanej treści
CTRL+f - przejście do wyszukiwarki wbudowanej w przeglądarkę
ALT + h  - wersja kontrastowa strony (czarne tło, białe i żółte litery)
ALT + 1-5 - ustalenie poziomu głośności lektora
ALT + p - uruchomienie lektora
ALT + e – wstrzymanie lektora
ALT + s – zatrzymanie lektora
ALT + o – zwiększenie wielkości czcionki na stronie
ALT + u – zmniejszenie wielkości czcionki na stronie
ALT + r – powrót do początkowej wielkości czcionki na stronie
Shift+Alt+d – czcionki dla dyslektyków

Na stronie podmiotowej BIP można również używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, strona posiada focus wokół elementów nawigacyjnych.   

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-29

Link do oceny jednego z testów

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Mitera, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 371 78 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Przed MOPS znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z nawierzchnią w kolorze niebieskim oraz oznakowaniem. Brak wejścia zapewniającego dostęp do budynku osobie niepełnosprawnej.
  2. Dostęp na parter za pomocą platformy przyschodowej. Przestrzenie komunikacyjne w ramach parteru i 1 piętra w zakresie dostępności do pomieszczeń są wolne od barier poziomych. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak windy w obiekcie lub innych urządzeń pozwalających dostać się na 1 piętro.
  3. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak pomieszczeń wyposażonych w pętlę induktofoniczną. Brak oznaczeń za pomocą pisma Braille'a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  4. Brak dźwiękowego i świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.
  5. Planowane jest przeniesienie kasy na parter budynku, realizującej gotówkową formę obsługi klientów MOPS.

W indywidualnych przypadkach osoba z niepełnosprawnością ma zapewnione bezpośrednie wsparcie pracownika socjalnego, który umożliwi realizację zgłaszanej potrzeby w niezbędnym dla tej osoby zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu realizacji takiej potrzeby, telefonicznie lub mailowo.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 marzec 2020 10:14 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. środa, 25 marzec 2020 10:32 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 marzec 2020 08:55 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 marzec 2020 10:00 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 11:13 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. środa, 25 styczeń 2023 09:58 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 grudzień 2023 12:39 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 grudzień 2023 12:42 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 marzec 2024 10:01 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 marzec 2024 10:02 Robert Mitera
Oficjalna strona MOPS Międzyrzec Podlaski: www.mops.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking