Biuletyn Informacji Publicznej
MOPS Międzyrzec Podlaski 

.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów) oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą

Інформаційне положення про обробку персональних даних для клієнтів (і/або опікунів) та членів їх сімей Муніципальнии центрoм соціального захисту у  Медзижець Підляський чиї дані збираються від суб’єктів даних 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z póżn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż: / Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно з обробкою персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (Журнал законів UE.L.2016.119.1 зі змінами), іменованої надалі «RODO», ми  хочeмo повідомити вам, що:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski tel. 833715429 / Адміністратором ваших персональних даних є Муніципальний центр соціальної допомоги з місцезнаходженням у місті Медзижець Підляський, вул. Пілсудського 6, 21-560 Медзижець Підляський, тел.833715429;

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bezpośrednio: Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 6, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych; / З Інспектором із захисту даних можна зв’язатися за електронною поштою: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., безпосередньо: Інспектор із захисту даних у міському центрі соціальної допомоги в м. Медзижець Підляський, вул. Пілсудського 6, 21-560 Медзижець Підляський, кімната 6, у будь-якому випадку щодо обробки персональних даних;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i g RODO - w celu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; / ваші персональні дані будуть оброблятися на підставі ст. 6 п. 1 c а також ст. 9 п. 2 b і g RODO - для виконання завдань, покладених на комуну у сфері державного управління, що випливають із Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3) a następnie przez okres zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, opracowanego na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.; / ваші персональні дані оброблятимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети обробки, зазначеної в пункті 3) а потім на період, що відповідає категорії архіву, що випливає з Єдиного переліку справ, складеного відповідно до ст. 6 п. 2 Закону від 14 липня 1983 року. на національному архівному ресурсі та архіві.;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; / Одержувачами ваших персональних даних будуть лише суб’єкти, уповноважені отримувати персональні дані на підставі положень законодавства або укладених договорів про доручення обробки персональних даних;

6) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych i statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw; / Надання персональних даних є обов'язковим і дасть можливість реалізувати положення законодавства та статутні завдання міського центру соціального захисту у Медзижець Підляський та вирішення ініційованих Вами питань. Якщо ви не надасте їх, ви не зможете вирішити ваші справи;

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do: / Ви маєте право:
a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, / a) запит на доступ до персональних даних відповідно до ст. 15 RODO,
b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO, / б) виправити свої дані відповідно до ст. 16 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów; / в) обмеження обробки даних відповідно до ст. 18 RODO та їх видалення після закінчення терміну зберігання відповідно до чинних правил;

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie; / Ви маєте право заперечувати проти обробки персональних даних, однак позитивний розгляд вашого заперечення проти обробки даних має відповідати закону, на основі якого відбувається обробка;

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie; / Ви маєте право передавати свої дані, але позитивне врахування права на передачу ваших даних має відповідати закону, на основі якого відбувається обробка;

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu; / Ваші дані не підлягатимуть автоматизованим процесам пов’язаним з прийняттям рішень, включаючи профілювання;

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej; / Ваші дані не будуть передані одержувачам у країнах за межами Європейського Союзу та Європейської економічної зони чи міжнароднa організації;

12) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; / Якщо ви вважаєте, що ваші персональні дані обробляються неналежним чином, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу – Президента Управління захисту персональних даних у Варшаві, вул. Stawki 2, 00-193 Варшава;

13) Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. / Щодо питань, не охоплених цим пунктом, положення Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне пересування таких даних, а також скасування Директиви 95/46/EC.  

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 kwiecień 2022 07:38 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. środa, 06 kwiecień 2022 07:59 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. środa, 06 kwiecień 2022 08:02 Robert Mitera
Oficjalna strona MOPS Międzyrzec Podlaski: www.mops.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking