Biuletyn Informacji Publicznej
MOPS Międzyrzec Podlaski 

.

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

W dniu 16 marca 2022 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu.

W Międzyrzecu Podlaskim przyjmowanie wniosków od obywateli Ukrainy odbywa się wyłącznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. J. Piłsudskiego 6, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 – 15:30 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz od 8:00 – 16:00 we wtorek.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostali wpisani do rejestru PESEL oraz spełniają wymogi ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583).

Osoby uprawnione do jednorazowego świadczenia pieniężnego:

 • obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • płeć;
 • rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres pobytu;
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 • numer PESEL;
 • numer rachunku bankowego, na który wypłacane będzie świadczenie, (jeśli osoba posiada taki numer).

załącznik: 

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO | ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ - WZÓR

 


Załączniki

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 kwiecień 2022 10:19 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 14 kwiecień 2022 10:24 Robert Mitera
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2022 10:28 Robert Mitera
Oficjalna strona MOPS Międzyrzec Podlaski: www.mops.miedzyrzec.pl
Real time web analytics, Heat map tracking